OBWIESZCZENIE

SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA SPRAWOZDAWCZE

ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 25.02.2020 R. O GODZ. 17.00

W OŚRODKU KULTURY, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 25 A

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2019, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków   finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu na 2020 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie obrad zebrania.

W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE

ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,

BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.

SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW

JACEK KUBIS

Posted in Uncategorized.