10 czerwca rozpocznie się nabór na II etap programu STOP SMOG

10 czerwca rozpocznie się nabór na II etap progr

Od 10 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie wymiany kotłów i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Pozyskać na ten cel można kwotę do 100% wartości inwestycji (do 53 tysięcy złotych). Realizacją programu na terenie gminy Pszczyna zajmuje się operator firma ATsys sp. z o.o.

Zbliża się lato, jest cieplej, ale nie zapominajmy o tym, co bardzo ważne dla nas wszystkich i dla zdrowia mieszkańców – wymianie najstarszych kotłów na bardziej ekologiczne. Przypominam o tym, bo lada dzień pojawi się kolejna możliwość na pozyskanie poważnego finansowego wsparcia na wymianę pieców i termomodernizacje. W ramach programu STOP SMOG pozyskać można nawet 100% (do 53 tysięcy złotych) na takie działania! Nabór rozpocznie się 10 czerwca i potrwa do 1 lipca! Zachęcam do korzystania w myśl idei Gramy czysto! #smogover – mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Realizacją programu na terenie gminy Pszczyna zajmuje się operator firma ATsys sp. z o.o. Wszystkie informacje znajdują się poniżej. Można je również uzyskać pod numerem telefonu 721 747 447 oraz mailowo pod adresem pszczyna@niskaemisja.pl i osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3, boks nr 13), w godzinach otwarcia:

 • poniedziałki w godzinach 10.00 – 14.00,
 • czwartki w godzinach 13.00 – 17.00.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 22.04.2021 r. Rada Miejska w Pszczynie podjęła uchwałę w sprawie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w Gminie Pszczyna w ramach II naboru rządowego programu STOP SMOG

Na podstawie §1 ust. 2 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie STOP SMOG na terenie Gminy Pszczyna na lata 2020-2021 realizowane w budynkach mieszkalnych Burmistrz Pszczyny ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach rządowego programu STOP SMOG w gminie Pszczyna w terminie od 10.06.2021 do 01.07.2021 roku.

Dofinansowanie będzie można pozyskać na:

 • wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze poprzez docieplenie przegród budynków.

O dofinansowanie w ramach Projektu do przedsięwzięcia niskoemisyjnego może ubiegać się osoba fizyczna, będąca mieszkańcem Gminy Pszczyna, zwana dalej „Beneficjentem”, która:

 • łącznie spełnia warunki określone w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o jest właścicielem lub współwłaścicielem, albo posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana  z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejszy niż połowa,
 • jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, oraz złożyła oświadczenie, w którym określiła liczbę osób w gospodarstwie domowym,
 • posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), nieprzekraczające kwoty, o której mowa w art. 11c ust. 5 pkt 5, z wyłączeniem:
 • wartości budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w ust. 6,
 • nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem, faktycznie zamieszkuje w budynku mieszkalnym, który objęty będzie przedsięwzięciem niskoemisyjnym,
 • złożył oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach majątkowych zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. 2020 poz. 247),
 • faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne,
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku mieszkalnego i nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek mieszkalny w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku mieszkalnego i nieruchomości gruntowej, na której znajduje się ten budynek na potrzeby instalacji mikroinstalacji w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.),
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku mieszkalnego lub nieruchomości, na której znajduje się budynek, w którym planowane jest przedsięwzięcie niskoemisyjne, w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w art. 11e ust. 2 Ustawy,
 • złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu lub podpisze weksel własny in blanco z zastrzeżeniem „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego, nie większego jednak niż 5% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
 • Beneficjent zostać zakwalifikowany do Projektu, jeżeli budynek mieszkalny zgłoszony do Projektu spełnia następujące warunki:
  1. budynek mieszkalny wybudowany został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 1 stycznia 2009 roku,
  2. powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego nie przekracza 300 m kwadratowych.
 • złoży wniosek o udział w Projekcie.

W etapie II Gmina Pszczyna zakłada, że inwestycje będą finansowane u mieszkańców w 100% do kwoty 53.000,00 zł.

Wniosek będzie można złożyć:

Formularz będzie dostępny od 10.06.2021 od godziny 13.00 do 01.07.2021 roku do godziny 23.59.

 • Papierowo, w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3 boks nr 13), w godzinach otwarcia zgodnie z harmonogramem funkcjonowania POK, tj.:
poniedziałki w godzinach 10.00 – 14.00
czwartki w godzinach 13.00 – 17.00

 

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-CoV-2, Operator zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej  w Punkcie Obsługi prosimy składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie:

– telefonicznej – pod numerami telefonów: 721 747 447

– mailowej: pszczyna[at]niskaemisja.pl.

Składanie wniosków w formie papierowej odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Podczas składania wniosku i oczekiwania na jego złożenie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych i zastosowania dwumetrowego dystansu. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się przy wejściach do Punktu Obsługi Klienta.

Wnioski papierowe rejestrowane będą z zachowaniem należytej ostrożności, tzn. rejestrowane będą i weryfikowane po maksymalnie 3-dniowej kwarantannie. Operator zachowa osobną numerację dla wniosków składanych papierowo i wniosków składanych elektronicznie.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKÓW

Wnioski składane elektronicznie powinny zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdować się lista załączników jakie należy dołączyć do wersji papierowej wniosku.

Na wysłanie dokumentów Mieszkaniec ma 5 dni roboczych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). W przypadku złożenia dokumentów w Punkcie Obsługi dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Nabór STOP SMOG ETAP II – Numer wniosku.

Link do wniosku w wersji online:
www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczynastopsmog

FORMULARZ BĘDZIE DOSTĘPNY OD 13.00 OD DNIA 10.06.2021 ROKU

Wnioski składane papierowo należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Nabór STOP SMOG ETAP II. Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku.

Link do wniosku w wersji pdf (wraz z kompletem załączników) do złożenia w wersji papierowej:

www.niskaemisja.pl/wniosekpdf/pszczynastopsmog

 

OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Zgodnie z Regulaminem (par. 8 ust. 4) obowiązkowe załączniki do wniosku o udzielenie dotacji to:

 • oświadczenie określające liczbę osób w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wraz z formularzem danych niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do wniosku);
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 11d ust. 12 pkt 2 tej ustawy (oświadczenie o środkach i zasobach – załącznik nr 2 do wniosku);
 • zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 5 do wniosku),
 • zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub inny dokument potwierdzający wiek źródła ciepła, w przypadku wniosku obejmującego wymianę źródła ciepła .

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 • formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego (jeśli dotyczy) (załącznik nr 3 do wniosku);
 • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (jeśli dotyczy) (załącznik nr 4 do wniosku);

ZASADY OCENY WNIOSKÓW

Zmienione zostały zasady oceny wniosków, w związku z tym w pierwszej kolejności wnioskom nadawana będzie punktacja według określonych kryteriów oceny (osobno wnioski obejmujące termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła).

Drugim kryterium w przypadku posiadania tej samej liczby punktów będzie termin złożenia wniosku.

ETAP I OCENY – OCENA FORMALNA

Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie kompletności wniosku oraz spełnienia kryteriów określonych w § 8 Regulaminu. Obejmuje ona następujące warunki:

 1. Wniosek spełniający wymagania powinien mieć wypełnione wszystkie niezbędne pola, zgodnie z zakresem wniosku,
 2. Wniosek spełniający wymagania powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, zgodnie z zakresem wniosku. Mieszkaniec będzie wzywany do uzupełnienia w przypadku ich braku,
 3. Wniosek złożony elektronicznie należy wysłać pocztą na adres wskazany w potwierdzeniu złożenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia.

Jeśli Mieszkaniec nie uzupełni wniosku o niezbędne załączniki lub nie złoży wersji papierowej lub nie uzupełni wniosku w sposób kompletny pozwalający na ocenę wniosek zostanie odrzucony.

ETAP II OCENY – OCENA MERYTORYCZNA

Ocena merytoryczna wniosku, obejmuje ocenę wniosku pod kątem kryteriów punktowych, a następnie uszeregowanie wniosków według przyznanych punktów i terminu złożenia (wpływu). Kryteria punktowane w ramach oceny to:

Nr Nazwa kryterium Sposób oceny Waga
1 Wymiana nieekologicznego źródła ciepła Preferowane są inwestycje, w których Beneficjent zobowiązuje się do wymiany nieekologicznego źródła ciepła.

Zakres wniosku:

1. Wymiana źródła ciepła jest planowana: 1 pkt

2. Wymiana źródła ciepła nie jest planowana: 0 pkt

5
2 Dochód Kryterium zostanie ocenione w oparciu o informacje o dochodzie na członka rodziny. Preferowane będą wnioski Beneficjentów o najniższym dochodzie.

Sposób punktacji:

1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 75% limitu kwotowego określonego w art. 11d ust. 1 pkt 2 Ustawy: 1 pkt

2. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi powyżej 75% ale nie więcej niż 100% limitu kwotowego określonego w art. 11d ust. 1 pkt 2 Ustawy: 0 pkt

5
3 Powierzchnia użytkowa Kryterium zostanie ocenione w oparciu o informacje o powierzchni użytkowej budynku przypadającej na osobę zamieszkującą ten budynek.

Najwyższą liczbę punktów uzyska wniosek dla którego powierzchnia użytkowa budynku przypadająca na osobę zamieszkującą ten budynek będzie najniższa. Sposób punktacji:

1. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: poniżej 50 m2/osobę – 4 pkt

2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: od 50 do 99 m2/osobę – 3 pkt

3. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: od 100 do 150 m2/osobę – 3 pkt

4. Powierzchni użytkowa budynku wynosi: powyżej 150 m2/osobę – 1 pkt

2

Obliczenie punktacji następuje według następującego wzoru:

Przykład obliczenia punktacji:

Wniosek oceniany zakłada:

–         prace w budynku, w którym faktycznie mieszkają 3 osoby;

–         powierzchnia użytkowa (ogrzewana) budynku wynosi 120 m2;

–         miesięczny dochód w gospodarstwie domowym wynosi 2000 złotych brutto;

–         we wniosku zadeklarowano konieczność zmiany źródła ciepła.

 

W związku z tym wniosek oceniony jest następująco:

1.     Kryterium nr 1 – Wymiana źródła ciepła jest planowana (1 pkt)

2.     Kryterium nr 2 – . średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 75% limitu kwotowego określonego w art. 11d ust. 1 pkt 2 Ustawy, tj. 666,67 zł brutto (czyli 55,56% z kwoty 1200 zł – dla gospodarstwa wieloosobowego) (1 pkt);

3.     Kryterium nr 3 – Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: poniżej 50 m2/osobę, tj. 40 m2 (3 pkt.).

 

Suma punktów wynosi:

 

 

KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZADAŃ

Gmina Pszczyna planuje przeznaczyć na dofinansowanie zadań następującą pulę środków 5 300 000,00 złotych. Gmina Pszczyna przewiduje zwiększenie tej puli w przypadku dużego zainteresowania naborem.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

Umowy wstępne podpisywane będę we wrześniu 2021 roku. Będą obejmować wstępna deklarację chęci uczestnictwa w projekcie. Właściwa umowa zostanie podpisana z mieszkańcem po wykonaniu audytu (grudzień 2021 roku).

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU:

 1. Wprowadzono kryteria punktowe, które ograniczają istotność kolejności (terminu) złożenia wniosku.
 2. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, dotyczący budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który faktycznie zamieszkuje;
 3. Zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku w wersji elektronicznej pozwoli na złożenie części załączników elektronicznie (np. zdjęcia starego kotła).
 4. Ostateczny zakres inwestycji zostanie ustalony indywidualnie z mieszkańcem po wykonaniu audytu w oparciu o analizę efektu ekologicznej i kosztów inwestycji.
 5. Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie zostanie dopuszczony do oceny merytorycznej i nie będzie podlegał ocenie.
 6. Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: pszczyna@niskaemisja.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447.
 7. Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie: https://www.niskaemisja.pl/pszczyna_-_stop_smog/
Posted in Uncategorized.