OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PSZCZYNY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH SOŁECTWA CZARKÓW – Etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) i art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), w nawiązaniu do Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXXIV/381/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków, wraz ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XLIV/505/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie Nr IV/31/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków.

ZAWIADAMIAM O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 stycznia 2022 r. do 14 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna – w Wydziale Urbanistyki i Architektury – pokój nr 1 (parter):

– w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 17.00,

– od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 12.00.

Konsultacje z udziałem projektanta (po wcześniejszym umówieniu się) odbędą się w dniach:

17 i 31 stycznia 2022 r. (poniedziałki) od godziny 11.00 do godziny 16.00,

26 stycznia i 9 lutego 2022 r. (środy) od godziny 9.00 do godziny 14.00.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków – Etap I wraz z niezbędną dokumentacją, udostępniony będzie również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce – Urząd Miejski – Komórki Organizacyjne Urzędu – Wydział Urbanistyki i Architektury – gospodarka przestrzenna – mpzp sporządzane oraz na www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie – telefonicznie pod numerami: 32 4493928, 32 4493929 lub mailowo na adres: uia@pszczyna.pl

Ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego lub założenie rękawiczek ochronnych, a także zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informacje dotyczące dyskusji publicznej

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021 poz. 741, z późn. zm.) odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 1500 – wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie online.

Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać pytania proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji na adres mailowy: uia@pszczyna.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/ instytucji, adres lub siedzibę firmy/ instytucji oraz adres e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) do zdalnej dyskusji publicznej.

Jednocześnie zaznacza się, że dołączenie do dyskusji online wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniane ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania dyskusji.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ww. ustawy należy składać na piśmie do Burmistrza Pszczyny podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Uwagi można składać:

1) na piśmie: w Urzędzie Miasta w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna; drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: uia@pszczyna.pl lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub mailem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o:

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do tego projektu,

opiniach, o których mowa w art. 54 ust.1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Pliki do pobrania

 

Posted in Uncategorized.