Mieszkańcy ul. Jasnej mogą poznać wstępną koncepcję rozbudowy.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje uwagi do wstępnej koncepcji rozbudowy do 16-04-2021r.

Projekt będzie obejmował od skrzyżowania z ul. Boczną do skrzyżowania z ul. Ogrodową wykonanie jezdni jezdni o szer. 4,5 m (z miejscowymi przewężeniami do 3,0 m w miejscu istniejącego przepustu lub przejazdu kolejowego, pobocza obustronne po 0,75 m każdy, (przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, przebudowa dojść do posesji, budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie urządzeń wodnych wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień/zezwoleń, wykonanie obiektów umożliwiających prawidłowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestycji np. zabezpieczenia skarp nasypów i wykopów, zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego)

Wstępną koncepcję rozbudowy ul. Jasnej można pobrać tutaj KONCEPCJA – UL. JASNA

Uwagi można wysyłać do 16 kwietnia na adres e-mail: gk@pszczyna.pl.

Adnotacje wysłane po tym terminie nie będą mogły być uwzględnione.

W przypadku konieczności pomocy administracyjno-formalnej (wydrukowania części projektu, technicznego przekazania uwag itp.) można zgłosić się do sołtysa – Jacek Kubis tel. 889-895-010

 

123 tysiące złotych na projekt rozbudowy ulicy Jasnej w Czarkowie

123 tysiące złotych na projekt rozbudowy ulicy J

Najpóźniej w trzecim kwartale tego roku gotowa powinna być dokumentacja rozbudowy ulicy Jasnej w Czarkowie. Projekt przygotuje Biuro Projektowo-Usługowe „Alda” S.C. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Gmina podpisała na to zadanie umowę na kwotę 123 tysięcy złotych.

Dokumentacja będzie obejmować rozbudowę odcinka ulicy Jasnej o długości około 710 metrów, od skrzyżowania z ulicą Boczną do skrzyżowania z ulicą Ogrodową. Zgodnie z planem powstać ma tutaj droga o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,25 m każdy, z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m. Odwodnienie będzie poprowadzone poprzez projektowaną kanalizacje deszczową.

Rozbudowana ulica Jasna powinna wpłynąć na rozładowanie ruch samochodowy na innych drogach w tej części sołectwa. Warto w tym miejscu nadmienić, że w 2021 roku w Czarkowie, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, zostaną także uzupełnione ubytki w nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Ogrodowej.

Program „50 kW na start”

Program „50 kW na start”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  • w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
  • w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:

  • pierwsza runda: 29.03.2021 r. – 30.04.2021 r.
  • druga runda: 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
  • trzecia runda: 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

  • w formie dotacji: 1.000.000 zł,
  • w formie pożyczki: 9.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach – są one dostępne na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/program-50-kw-na-start-wspierajacy-przedsiewziecia-z-zakresu-odnawialnych-zrodel-energii-dla-srednich-malych-i-mikroprzedsiebiorcow.html

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach, fot. Pixabay.com

Powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynk�

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Nowe narzędzie ma przyczynić się do realizacji planów walki ze smogiem w całej Polsce.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Według szacunków, w ewidencji może się znaleźć nawet ok. pięciu milionów budynków.

Źródło: www.gunb.gov.pl

Trwa kampania dopłat 2021 – przypominamy: wnioski tylko przez internet

Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości związane z naborem można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00 – z wyjątkiem Wielkiej Soboty). Ponadto w placówkach Agencji znajdują się specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19, uprzejmie prosimy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, najpierw umówili się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kolejek przed naszymi placówkami i zadbać o bezpieczeństwo zarówno beneficjentów jak i pracowników ARiMR.

W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (ze względu na to, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 r., jednak spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Przez pierwsze dwa tygodnie trwania naboru e-wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło blisko 90 tys. rolników. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ich ponad 1,3 mln.

Więcej informacji dotyczących aplikacji eWniosekPlus: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html