Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na pierwsze w 2021 roku bezpłatne badania mammograficzne. Odbędą się one 17 marca 2021 w godzinach od 11.00 do 18.00 i 18 marca 2021 w godzinach od 8.30 do 16.00 przy markecie Kaufland, ul. Broniewskiego 1A w Pszczynie.

W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

Pszczyna – 17 marca 2021 w godzinach od 11.00 do 18.00 i 18 marca 2021 w godzinach od 8.30 do 16.00 przy markecie Kaufland, ul. Broniewskiego 1A

 

Czytaj dalej

W Urzędzie Miejskim wyodrębniono Referat ds. Jakości Powietrza

W Urzędzie Miejskim wyodrębniono Referat ds. Jak

W lutym w Urzędzie Miejskim w Pszczynie wyodrębniony został Referat ds. Jakości Powietrza. Nowa komórka będzie odpowiedzialna za koordynowanie działań związanych z programami umożliwiającymi pozyskanie dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

Z końcem 2021 roku upływa okres wymiany najstarszych kotłów. Termin ten zbliża się wielkimi krokami. By ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji oraz pomocy w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie z dniem 8 lutego wyodrębniliśmy z Wydziału Ochrony Środowiska referat, który będzie koordynował takie działania – mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. – Walka ze smogiem to jeden z priorytetów naszej gminy. Rezultaty tych działań mają służyć nie tylko obecnym mieszkańcom, ale również przyszłym pokoleniom – dodaje.

Do najważniejszych zadań uruchomionego referatu należy inicjowanie i koordynowanie programów mających na celu ograniczenie niskiej emisji (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, „Stop Smog”, „Czyste Powietrze” i Programu Pilotażowego). Pracownicy referatu są odpowiedzialni za monitoring działań podjętych w ramach „Platformy do zgłaszania zagrożeń ekologicznych” – www.smog.pszczyna.pl uruchomionej dla mieszkańców w celu zgłaszania i weryfikacji lokalnych zagrożeń ekologicznych, a także dokonywanie analiz i ocen sytuacji w zakresie jakości powietrza na terenie gminy.

Referat ds. Jakości Powietrza będzie również koordynował działania informacyjne dla mieszkańców gminy, a także współpracował w zakresie swoich zadań z komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz organizacjami pozarządowymi.

Referat mieści się w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 30 (tel.: 32 449 39 50, fax: 32 449 39 55).

Przypominamy, że – zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego – w zależności od daty produkcji pieca mieszkańcy zobowiązani są wymienić stary kocioł do końca wyznaczonego roku. Zgodnie z zapisami uchwały terminy wymiany kotłów przedstawiają się następująco:

 • kotły powyżej 10 lat od daty produkcji ( instalacje z 2006 r. i starsze oraz bez tabliczki znamionowej) – do końca 2021 roku ,
 • kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2007 r. do 2012 r.) – do końca 2023 roku,
 • kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2013 r. do 31.08.2017 r.) – do końca 2025 roku,
 • kotły klasy 3 lub 4 (według normy PN-EN 303-5:2012) – do końca 2027 roku.

Wiek instalacji należy liczyć na dzień 1.09.2017 r. Pierwsze wymiany kotłów, których należy dokonać do końca 2021 dotyczy instalacji z 2006 r. i starszych oraz nie posiadających tabliczki znamionowej.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna – SPORZĄDZANE

BURMISTRZ PSZCZYNY

ul. Rynek 2

43-200 Pszczyna

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczyna”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293
z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2021, poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pszczynie Uchwały nr
XVII/254/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna w terminie do dnia 22 marca 2021 r.

Wnioski mogą być również wnoszone w formie:

 • pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna,

 • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego
  w Pszczynie,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: uia@pszczyna.pl
  lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna,
numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Pszczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L119/1) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować
w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Szczegółowa KLAUZULA INFORMACYJNA udostępniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pszczyna.pl,
w wersji papierowej udostępniona jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

                                      [PODPIS]

Burmistrz

Dariusz Skrobol

1. Przystąpienie do opracowania ( obwieszczenie wraz z innymi materiałami do pobrania ) studium:

   – obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania studium,

   – obwieszczenia,

   – klauzula informacyjna,

   – Druk wniosku (w word),

   – Druk wniosku (pdf),

   – uchwała o przystąpieniu.

 

Seniorzy, zapraszamy do Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej

Pszczyński Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie zapewnia opiekę i rehabilitację medyczną osobom powyżej 60. roku życia.

Duża jasna świetlica, stoły i krzesła, parapet z kwiatem, kolorowe gry.
fot. Szpital Powiatowy w Pszczynie

Jeśli jesteś seniorem powyżej 60. roku życia, a Twój stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki lub rehabilitacji medycznej, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się i udziału w projekcie. Program dedykowany jest mieszkańcom powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Tychy, m. Bielsko-Biała i jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnicy projektu otrzymają całodzienną opiekę wykwalifikowanej kadry medycznej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00), dostosowane do potrzeb zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, wyżywienie oraz towarzystwo osób w podobnym wieku.

 

Czytaj dalej

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Burmistrz Pszczyny przypomina, że wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w bieżącym roku (pierwszy termin) można składać od początku lutego do 1 marca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

Uwaga- zmiana siedziby Referatu Rolnictwa, z ul.Dworcowej 30 na Rynek 2, pokój 302B, tel. 324493978.

Do wniosku należy załączyć faktury potwierdzające zakup oleju w okresie od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r. W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pszczynie zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. stanowić będzie sumę kwot:

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego (1,00 zł x 100 x ilość ha)

oraz

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (1,00 zł x 30 x średnia roczna ilość DJP).

Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2021 wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru: ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł (w ramach limitu).

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w pokoju nr 302B lub ze strony internetowej UM w Pszczynie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa UM w Pszczynie, ul.Rynek 2 w pokoju nr 302B (III piętro) lub pod numerem telefonu 32 4493978.