Gmina Pszczyna podjęła kroki w celu dofinansowania OZE

Gmina Pszczyna podjęła kroki w celu dofinansowan

Gmina Pszczyna jest w trakcie przygotowywania programu pozwalającego pozyskać dofinansowanie montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. W celu określenia wartości całego projektu niezbędne jest przeprowadzenie naboru wniosków, które pozwoli określić liczbę mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do II etapu projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna”.

Realizacja pierwszego etapu programu „Słoneczna Gmina Pszczyna” spotkała się z dużym zainteresowaniem. Z dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznej skorzystało 400 osób. Jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnego wniosku pozwalającego pozyskać środki na dotację dla naszych mieszkańców – powiedział burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Czytaj dalej

Można składać wnioski o stypendium Burmistrza Pszczyny

Można składać wnioski o stypendium Burmistrza P

Do 15 lipca można wnioskować o stypendium Burmistrza Pszczyny za osiągnięcia w roku szkolnym.

O stypendium może wnioskować pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem. Stypendium jest przyznawane uczniowi, który w danym roku szkolnym zdobył indywidualne, co najmniej jedno osiągnięcie, takie jak:

  • tytuł laureata lub finalisty konkursów, olimpiad i turniejów wymienionych w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym zwalniających z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego,
  • tytuł laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty,
  • uzyskał ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty średni wynik procentowy co najmniej 90% punktów lub uzyskał z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego wynik minimum 90%.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 lipca danego roku w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w biurze obsługi klienta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2.

Finisz prac w Czarkowie

Ku końcowi zmierzają prace przy budowie nowego mostu w Czarkowie na ul. Powstańców Śląskich. Wykonawca planuje zakończyć wszystkie prace na ponad miesiąc przed upływem terminu wynikającego z umowy.

Nowy obiekt mostowy w czarkowie.

– Po trwających niewiele ponad 4 miesiące robotach, wszystko zmierza do finału. Roboty wiązały się z zamknięciem obiektu, co było uciążliwe dla mieszkańców. Na szczęście wszystko poszło sprawnie, a wykonawca zamierza zgłosić inwestycję do odbioru końcowego na 1,5 miesiąca przed wynikającym z umowy terminem – mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Firma Mosty Bielsko-Biała najpierw rozebrała stary obiekt o konstrukcji ceglanej i wybudowała w jego miejsce zupełnie nowy o konstrukcji żelbetowej. Wykonano odwodnienie, umocniono także dno, skarpy i rowy cieku, przebudowano dojazdy do obiektu i wykonano nowe bariery. Inwestycja była konieczna, bo most był w złym stanie technicznym.

Zadanie pochłonie ponad 1,2 mln zł. Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości ok. 650 tys. zł, resztę potrzebnej kwoty pokryje z własnego budżetu.

Spółka Wodna Piasek -Czarków

Od 3 do 7 lipca (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 16:00 do 19:00 w Sołtysówce w Piasku pełniony będzie dyżur podczas, którego będzie można pobrać, wypełnić i złożyć deklaracje członkowskie. Jednocześnie będzie można dokonać wpłaty składki.

Program Senior+ w gminie Pszczyna

Program Senior+ w gminie Pszczyna

Gmina Pszczyna przekazała Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pszczynie do prowadzenia Klub Senior+ mieszczący się przy ul. Dworcowej 3, który czynny jest w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku.

W wyniku realizacji zadania nastąpi aktywizacja środowiska senioralnego. Rezultatem bezpośrednim będzie objęcie wysokiej jakości usługami społecznymi świadczonymi przez Klub Senior+ nieaktywnych zawodowo mieszkanek i mieszkańców Gminy Pszczyna w wieku powyżej 60 roku życia.

Termin realizacji zadania: 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.