Czarków

1.   Ogólna charakterystyka miejscowości

            Wioska położona jest w południowej części powiatu pszczyńskiego, administracyjnie sołectwo Czarków należy do gminy Pszczyna. Gminę Pszczyna tworzą miasto Pszczyna oraz sołectwa: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka.

Miejscowość Czarków od wschodu graniczy z Piaskiem, od zachodu z Radostowicami w gminie Suszec, od północy z Kobiórem (gmina Kobiór). Powierzchnia miejscowości wynosi 7,5 km2.

Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Pszczynie, na dzień 31.12.2008r., miejscowość liczyła 1 966 mieszkańców. 

Położenie miejscowości Czarków na tle gminy Pszczyna

2.   Ludność

Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Pszczynie liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania w miejscowości Czarków pod koniec 2008r. wyniosła 1 966 mieszkańców, co stanowi 3,9 % ludności gminy Pszczyna, z czego same miasto Pszczyna liczy 25 883 mieszkańców.

Tabele poniżej przedstawiają liczbę ludności w porównaniu z liczbą mieszkańców gminy Pszczyna oraz w podziale na poszczególne sołectwa gminy Pszczyna.

 

 

 

Gmina Pszczyna

Czarków

Liczba ludności w 2007

50 156

1 950

%

100%

3,9%

Liczba ludności w 2008

50 062

1 966

%

100%

3,9%

Tabela 1 Liczba ludności w porównaniu z liczbą mieszkańców gminy Pszczyna (stan 31.12.2008r.).

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

 

 

 

 

Sołectwa

Liczba mieszkańców – stan na 31.12.2005

Liczba mieszkańców – stan na 31.12.2006

Liczba mieszkańców – stan na 31.12.2007

Liczba mieszkańców – stan na 31.12.2008

Brzeźce

1057

1084

1077

1096

Czarków

1900

1924

1950

1966

Ćwiklice

2654

2648

2697

2700

Jankowice

2629

2662

2697

2743

Łąka

2815

2823

2805

2828

Piasek

3367

3363

3363

3346

Poręba

990

983

966

963

Rudołtowice

1103

1099

1112

1128

Studzionka

2198

2231

2230

2248

Studzienice

1681

1709

1682

1710

Wisła Mała

1320

1309

1313

1301

Wisła Wielka

2139

2138

2157

2150

RAZEM:

23 853

23 973

24 049

24 179

Tabela 2 Liczba ludności w poszczególnych sołectwach gminy Pszczyna 2005-2008

Źródło: Urząd Miejski w Pszczynie

 

Ważną informacją jest wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy Pszczyna, który wynosi (287 os/km2), podobnie jak w powiecie i jest niższy od średniej wojewódzkiej (379 osoby na 1 km2), ale znacznie przewyższa średnią krajową (122 osoby na 1 km2).

W gminie Pszczyna, podobnie jak w powiecie pszczyńskim daje się zauważyć dodatni i zwiększający się na przestrzeni ostatnich lat przyrost naturalny na 1000 ludności. Jest to tendencja odwrotna do obserwowanej w województwie, gdzie przyrost naturalny jest ujemny i wynosił w 2002r.(-1,1); 2003r.(-1,4); 2004r. (-1,2) 2005r. (-1,2) 2006r. (-0,8) na 1000 mieszkańców. Tabela poniżej przedstawia liczbę dzieci urodzonych w 2008r. zameldowanych na terenie poszczególnych sołectw gminy Pszczyna.

 

SOŁECTWA

2007

2008

Czarków

30

28

Piasek

37

42

Brzeźce

19

23

Poręba

7

13

Jankowice

30

45

Studzienice

22

24

Ćwiklice

34

36

Rudołtowice

19

23

Łąka

23

28

Wisła Wielka

20

24

Wisła Mała

16

18

Studzionka

24

31

Razem sołectwa

281

335

OGÓŁEM

Gmina Pszczyna

571

596

Tabela 3 Liczba dzieci urodzonych w 2008r. zameldowanych na terenie Gminy Pszczyna.

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pszczynie

 

3.   Rys historyczny

Najstarsze dokumenty archiwalne dotyczące Czarkowa pochodzą z XVI wieku, lecz z całą pewnością wioska istniała już wcześniej. W protokolarzu rosyjskim miasta Pszczyna z 1467r. znajdziemy pierwszą wzmiankę dotyczącą Czarkowa. Ciekawostką jest fakt, iż od 1801r. przez kilkadziesiąt lat w Czarkowie, na bazie miejscowych wód mineralnych funkcjonowało książęce uzdrowisko. Leczono w nim przede wszystkim schorzenia reumatyczne. W 1831r. urządzono w nim szpital wojskowy dla stacjonujących w tym czasie wojsk pruskich. W drugiej połowie XIX stulecia, zadania uzdrowiska zostały przejęte przez nowo powstałe uzdrowisko w Goczałkowicach.

Drugą ciekawostką jest utworzenie w 1765r. manufaktury produkującej łyżki. Ze względu na nieopłacalność produkcji, fabrykę przyłączono do kompleksu uzdrowiskowego.

W latach 1847-1848, w czasie głodu i epidemii tyfusu, zorganizowano w miejscowości sierociniec. Sierociniec urządzono w pomieszczeniach uzdrowiska. Trzynaście lat później sierociniec zlikwidowano.

Czarków do roku 1945 pozostawał gminą samodzielną. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944, w roku 1945 Czarków został wcielony do gminy zbiorowej Pszczyna-wieś.

Na podstawie ustawy z 1954r., o reformie podziału administracyjnego wsi o powołaniu Gromad, przydzielono Czarków do gromady Piasek. Z dniem 2 stycznia 1973r. ponownie powstały wielowioskowe Gminy. Miejscowość Czarków została włączona do gminy Pszczyna.

 

4.   Struktura przestrzenna miejscowości

Miejscowość Czarków otoczona jest z trzech stron lasami, jedynie od strony południowej jest otwarta w kierunku Starej Wsi, dzielnicy Pszczyny. Czarków rozciąga się wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, od której odchodzą liczne ulice boczne. W centrum wsi usytuowany jest Kościół Parafialny, Ośrodek Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ośrodek Zdrowia jak również kilka sklepów. Komunikację zapewnia mieszkańcom linia autobusowa PKS i linia kolejowa łącząca Pszczynę z Rybnikiem. W 1993 r. otwarto w Czarkowie przystanek kolejowy, usytuowany w lesie, 1,5 km od centrum wsi.

Powierzchnia miejscowości Czarków wynosi 7,5 km2, co stanowi 4,3 % powierzchni gminy Pszczyna.

 

 

Pszczyna

Czarków

km2

175

7,5

%

100%

4,3%

Tabela 4 Powierzchnia miejscowości Czarków w stosunku do powierzchni gminy Pszczyna.

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2006

 

5.  Zasoby przyrodnicze

Szczególnym bogactwem przyrodniczym Czarkowa są lasy i liczne stawy. Kiedyś lasy książęce przejął Skarb Państwa, obecnie pozostają pod administracją Nadleśnictwa Kobiór.

Gęsto osadzone są zbiorniki wodne-stawy, których większość osuszono, ale w pozostawionych nadal prowadzi się intensywną hodowlę ryb.

 

6.  Zasoby dziedzictwa kulturowego

Warto zaznaczyć, że na przełomie XVIII i XIX stulecia w Czarkowie funkcjonowało uzdrowisko, używano wód mineralnych z trzech źródeł żelazistych. Do dzisiaj w centrum wsi istnieje dawny budynek kąpielowy.

Miejscowość może poszczycić się również zabytkową kapliczką i starym cmentarzyskiem, sięgającym czasów najazdu Szwedów, zwanym zwyczajowo przez mieszkańców „Dębiną”.

 

7.  Obiekty i tereny

Przez sołectwo przebiegają liczne szlaki spacerowe, jak również ścieżki rowerowe. Najciekawszą z tras jest trasa książęca wiodąca z Pałacu Książąt Pszczyńskich w Pszczynie do pałacu myśliwskiego w Promnicach (obecnie terytorium powiatu tyskiego). Trakt ten wiodący przez lasy, swego czasu zwane lasami pszczyńskimi czy puszczą pszczyńską, jest intensywnie uczęszczany ze względu na jego malownicze usytuowanie. Do 2001 roku w Czarkowie, w północnej części sołectwa, funkcjonowała jednostka wojskowa zlokalizowana na terenach leśnych, natomiast w chwili obecnej na jej miejscu powstaje osiedle domów jednorodzinnych.

 

8.    Infrastruktura Społeczna

Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki publicznej mieszczącej się w Ośrodku Kultury.

Do 1868 roku Czarków nie posiadał swojej szkoły. Dzieci uczęszczały do szkoły w miejscowości Stara Wieś. Od tego czasu rozpoczęła się organizacja nauki dla czarkowskich dzieci we wsi. Mieszkańcy przez długie lata zbierali fundusze na budowę swojej szkoły, która powstała w 1880 roku. Później w tym budynku mieściło się przedszkole, aż do 2000 roku. Obecnie budynek ten, po gruntownym remoncie, służy jako Ośrodek Zdrowia. Dzięki staraniom śp. Jana Liszki, ówczesnego naczelnika gminy wraz z miejscowymi aktywistami, w roku 1936 powstała nowa szkoła. Obecnie w tymże budynku mieści się Zespół Szkolno – Przedszkolny.

W 1994 roku, w niecałe dwa lata powstała nowoczesna sala gimnastyczna wraz z zapleczem, na które składa się salka korekcyjna, szatnie dla dziewcząt i chłopców wraz z prysznicami i toaletami, pomieszczenia dla nauczycieli, przechowalnia sprzętu oraz widownia.

Sala gimnastyczna była obiektem wolnostojącym. Powstał, więc projekt łącznika między budynkiem szkolnym, a salą. W ten sposób zaczęto rozbudowę szkoły, w wyniku, czego dobudowana została część szkoły o powierzchni starej szkoły, mieszcząca 4 sale lekcyjne, stołówkę, szatnię i pomieszczenia administracyjne. Obecnie szkoła w Czarkowie jest obiektem nowoczesnym, w pełni wyposażonym i funkcjonalnym. Stanowi niejako wizytówkę sołectwa. Placówka oświatowa, często jest organizatorem imprez środowiskowych typu: koncerty, festyny, przedstawienia teatralne, panele dyskusyjne, imprezy okazjonalne dla seniorów i rodziców. Placówka jest inicjatorem kontaktów Czarkowa z miejscowością Tarves w Szkocji. Goście z Tarves odwiedzili szkołę i Czarków już trzykrotnie.

 

9.  Infrastruktura techniczna

Poszczególne domostwa mają indywidualne systemy grzewcze, najczęściej spalają węgiel. Wieś jest zgazyfikowana i jest zaopatrzona w wodociąg. W miejscowości brakuje jednak kanalizacji i odprowadzenia ścieków.

Tabela poniżej przedstawia wykaz dróg gminnych zakwalifikowanych do dróg publicznych w gminie Pszczyna.

 

L.p

NAZWA ULICY

NR. EWID.

DŁU

GOŚĆ

/mb/

RODZAJ NAWIERZCHNI

trwała

utwardzona

gruntowa

Mat. kamien.

frez

1.

Boczna

340 001 S

420

420

 

 

 

2.

Doświadczalna

340 002 S

896

896

 

 

 

3.

Drobiowa

340 004 S

523

523

 

 

 

4.

Dworcowa

340 005 S

480

 

480

 

 

5.

Jasna

340 006 S

923

450

473

 

 

6.

Kolejowa

340 007 S

1563

1488

75

 

 

7.

Krótka

340 009 S

465

45

420

 

 

8.

Leśna

340 010 S

1330

1330

 

 

 

9.

Łączna

340 008 S

280

 

 

280

 

10.

Ogrodowa

340 013 S

613

 

 

613

 

11.

Polna

340 014 S

284

 

 

 

284

12.

Wiśniowa

340 003 S

550

 

550

 

 

13.

Wolności

340 016 S

1885

1485

 

 

400

14.

Starowiejska

340 015 S

718

718

 

 

 

Łącznie

 

10930

7355

1998

893

684

Tabela 5 Wykaz dróg gminnych zakwalifikowanych do dróg publicznych w gminie Pszczyna

– sołectwo Czarków (stan na 01.08.2007r.)

Źródło: Urząd Miejski w Pszczynie.

 

10.  Gospodarka i Rolnictwo

Na terenie sołectwa funkcjonuje kilka zakładów przemysłowo-usługowych, dających zatrudnienie wielu mieszkańcom. Wieś początkowo o rolniczym charakterze przekształciła się stopniowo w przemysłowo-rolniczą, mieszkańcy sukcesywnie likwidowali uprawy i hodowlę na rzecz zatrudniania się w przemyśle, również poza Czarkowem.

Z dawnego rolniczego charakteru wsi pozostał jedynie układ zagrodowy zabudowań.

 

11.  Kapitał Społeczny i Ludzki

Społeczność Czarkowa wiele razy udowodniła, że potrafi działać efektywnie dla wspólnej sprawy. Przykładem są przeprowadzone inwestycje: budowa Ośrodka Kultury, gazyfikacja wsi, rozbudowa szkoły i wiele innych.

Na terenie Czarkowa działa aktywnie Ludowy Klub Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów.

 

 

Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie)  zasobu jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu

 

Małe

Śred-nie

Duże

Wybit-ne

1

2

3

4

5

6

Środowisko przyrodnicze,

-walory przyrodnicze

walory krajobrazu

-cenne przyrodniczo obszary i obiekty

 

 

 

– tereny leśne

– stawy

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Środowisko kulturowe,

 

– obiekty zabytkowe

 

 

 

 

 

 

– dawny budynek kąpielowy

– zabytkowa kapliczka

– cmentarz

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Obiekty i Tereny,

 

– szlaki turystyczne

– ścieżki rowerowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktura techniczna,

 

 

 

 

 

– sieć gazownicza

– sieć wodociągowa

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Gospodarstwo i rolnictwo,

– gospodarstwa rolne

-mikroprzedsiębiorstwa, zakłady usługowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Infrastruktura społeczna,

 

– placówki oświatowe

– biblioteka

– ośrodek zdrowia

 

 

 

 

 

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie

– Biblioteka publiczna

– Ośrodek zdrowia

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

Kapitał społeczny,

 

– związki i stowarzyszenia

 

 

– Koło Gospodyń Wiejskich,

– Ludowy Klub Sportowy

– Koło Emerytów

 

 

 

X

 

X

 

X

 

Tabela 6 Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

Źródło: Opracowanie własne