Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podsta

W dniach od 25 lutego do 2 marca rodzice, opiekunowie dzieci uczęszczających już do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Pszczyna powinni złożyć pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2020/2021.

3 marca zostanie uruchomiony serwis internetowy przeznaczony do rejestracji wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli w naszej Gminie na rok szkolny 2020/2021.

Rejestracji można dokonać od 4 marca od godziny 8.00 do 19 marca do godziny 20.00 na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/. Znajdziemy tam również informacje o zasadach oraz kryteriach rekrutacji, harmonogram, ofertę placówek i oświadczenia do pobrania.

Po zarejestrowaniu się w systemie, wypełnieniu elektronicznego wniosku, należy go wydrukować oraz podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru do 20 marca do godziny 15.00.

15 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych. Konieczne jest potwierdzenie woli zapisania dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie do 21 kwietnia do godziny 15.00.

23 kwietnia o godzinie 13.00 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Należy pamiętać, aby wszystkie czynności dokonać w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji.

Podobne terminy obowiązują przy rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych. Od 3 marca od godziny 8.00 do 20 marca do godziny 15.00 należy w szkole pierwszego wyboru złożyć podpisany wniosek o przyjęcie.

23 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do szkół. Również w tym przypadku wymagane jest potwierdzenie woli zapisania dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane do 29 kwietnia do godziny 15.00.

4 maja o godzinie 13.00 zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych do szkół w Gminie Pszczyna.

Przypominamy, ze rodzice, opiekunowie mają obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz poinformowania w terminie do 30 września 2020 dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu obowiązku szkolnego za granicą.

https://bip.pszczyna.pl/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-pszczyna-na-rok-szkolny-2020-2021

https://bip.pszczyna.pl/zasady-rekrutacji-do-klasy-i-szkoly-podstawowej-na-rok-szkolny-2020-2021

OBWIESZCZENIE

SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA SPRAWOZDAWCZE

ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 25.02.2020 R. O GODZ. 17.00

W OŚRODKU KULTURY, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 25 A

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2019, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków   finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu na 2020 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie obrad zebrania.

W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE

ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,

BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.

SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW

JACEK KUBIS

Ogłoszenie

                       W dniach

18.02.2020r. (wtorek) w godz. 9.00 -12.00

19.02.2020r. (środa) w godz. 16.00 -18.00

będzie można odebrać karty podatkowe oraz informacje o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ośrodku Kultury.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Platforma do zgłaszania zagrożeń ekologicznych

Platforma do zgłaszania zagrożeń ekologicznych

System do zgłaszania i weryfikacji lokalnych zagrożeń ekologicznych to nowe narzędzie, które pozwoli na usprawnienie monitorowania punktów powstawania zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Pszczyna.

Powstał on przy współpracy Urzędu Miejskiego z trójką studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy są autorami oprogramowania.

Od soboty 1 lutego działa specjalna platforma www.smog.pszczyna.pl, na której każdy mieszkaniec może zaznaczyć miejsca, w którym podejrzewa się, że dochodzi do palenia niedozwolonych paliw. Autorzy systemu udzielili gminie nieodpłatnej, rocznej licencji na korzystanie z projektu.

W specjalnym serwisie można zgłaszać zagrożenia związane ze wzrostem złej jakości powietrza, a także z zanieczyszczeniem środowiska: dzikie wysypiska śmieci, nielegalne składowiska odpadów, rozlane substancje niewiadomego pochodzenia, wycinkę drzew, a także potrącone czy padłe zwierzęta (w związku z zagrożeniem AFS).

Aby zgłosić potencjalne zagrożenie wystarczy mieć aktywny adres e-mail i zaznaczyć odpowiedni punkt na mapie. Na adres e-mail osoby zgłaszającej zostanie wysłane potwierdzenie. Za obsługę zgłoszeń odpowiedzialna jest Straż Miejska w Pszczynie. Aplikacja będzie działała na urządzeniach mobilnych. Z jednego e-maila będzie można wysłać do 6 zgłoszeń w ciągu 72h.

Szkolenie chemizacyjne uzupełniające i podstawowe

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Powiatowy Zespół w Pszczynie ogłasza nabór na szkolenia chemizacyjne uzupełniające i podstawowe „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”.

Terminy:

25.02.2020 r. w Rudołtowicach – szkolenie uzupełniające
26.02.2020 r. w Studzionce – szkolenie uzupełniające
03.03.2020 r. w Brzeźcach – szkolenie uzupełniające
10-11.03.2020 r. w Brzeźcach – szkolenie podstawowe

Uwaga: w związku z wejściem przepisów RODO nie będą wysyłane powiadomienia o konieczności odnowienia ważności zaświadczenia.

Koszt szkolenia uzupełniającego: 90zł, podstawowego: 120zł. Zapisy są obowiązkowe.

Kontakt:

Iwona Wróbel-Olszak, tel.: 515 275 910 (szkolenie 25.02., 10-11.03.)

Anna Rogala-Romanek, tel.L: 515 275 909 (szkolenie 26.02., 03.03.)

Biuro PZDR w Pszczynie, ul. Bielska 44, tel.: 32 210 33 28