OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PSZCZYNY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH SOŁECTWA CZARKÓW – Etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) i art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), w nawiązaniu do Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXXIV/381/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków, wraz ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XLIV/505/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie Nr IV/31/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków.

ZAWIADAMIAM O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 stycznia 2022 r. do 14 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna – w Wydziale Urbanistyki i Architektury – pokój nr 1 (parter):

– w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 17.00,

– od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 12.00.

Konsultacje z udziałem projektanta (po wcześniejszym umówieniu się) odbędą się w dniach:

17 i 31 stycznia 2022 r. (poniedziałki) od godziny 11.00 do godziny 16.00,

26 stycznia i 9 lutego 2022 r. (środy) od godziny 9.00 do godziny 14.00.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków – Etap I wraz z niezbędną dokumentacją, udostępniony będzie również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce – Urząd Miejski – Komórki Organizacyjne Urzędu – Wydział Urbanistyki i Architektury – gospodarka przestrzenna – mpzp sporządzane oraz na www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie – telefonicznie pod numerami: 32 4493928, 32 4493929 lub mailowo na adres: uia@pszczyna.pl

Ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego lub założenie rękawiczek ochronnych, a także zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informacje dotyczące dyskusji publicznej

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021 poz. 741, z późn. zm.) odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 1500 – wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie online.

Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać pytania proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji na adres mailowy: uia@pszczyna.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/ instytucji, adres lub siedzibę firmy/ instytucji oraz adres e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) do zdalnej dyskusji publicznej.

Jednocześnie zaznacza się, że dołączenie do dyskusji online wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniane ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania dyskusji.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ww. ustawy należy składać na piśmie do Burmistrza Pszczyny podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Uwagi można składać:

1) na piśmie: w Urzędzie Miasta w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna; drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: uia@pszczyna.pl lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub mailem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o:

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do tego projektu,

opiniach, o których mowa w art. 54 ust.1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Pliki do pobrania

 

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy. W gminie Pszczyna sprawę prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie przy ul. J. Kilińskiego 5a.

Wniosek można złożyć elektronicznie (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany) albo pisemnie składając go osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie (wypełniony wniosek można wrzucić do urn znajdujących się przy wejściach), albo przesłać pocztą.

Wniosek do pobrania na stronie: http://www.opspszczyna.pl/ (zakładka: dodatek osłonowy).

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Ośrodka oraz pod w/w numerami telefonów.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00”

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: tel. 32 210-41-73; 32 210-58-10, wew. 41, e-mail: ops[at]pszczyna.pl;  e-PUAP: /opspszczyna/skrytka.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 2021

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w tym radosnym oczekiwaniu,

Składamy Państwu płynące z głębi serca najlepsze życzenia.

Niechaj Bóg objawiający się w Swoim Synu – Bożej Dziecinie, obdarza pokojem i radością

Pośród codziennych zajęć prac, trosk i obowiązków.

Niechaj Napełnia Światłem Wiary, mocą Miłości i Nadziei na każdy dzień

I obficie darzy siłą i zdrowiem.

                                     Rada Sołecka                                                                                                                                                                                                                                                            Sołtys                                                                                                                                                                                   Jacek Kubis

Tymczasowy rozkład jazdy linii D1 i D2

Tymczasowy rozkład jazdy linii D1 i D2

W związku z pracami remontowymi od 29 listopada do 13 grudnia zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Dworcowej w Piasku. Na czas remontu wprowadzono tymczasowy rozkład jazdy autobusów linii D1 i D2 należących do Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej.

Przypominamy również, że obecnie autobusy linii D1 oraz D2 kończą kursy na przystanku Piasek PKP. Stamtąd wyruszają w trasę powrotną.

 

 
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf D1_20211201.pdf 2021-12-01 98.94KB pobierz plik: D1_20211201.pdf
pdf D2_20211201pdf.pdf 2021-12-01 89.91KB pobierz

Ograniczenie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ograniczenie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbi

W związku z panującą epidemią COVID-19 mającą istotny wpływ na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wprowadza się ograniczone funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczyna na okres od 30 listopada 2021 r. do 14 grudnia 2021 r., przyjmując następującą dostępność PSZOK w Pszczynie:

  • sobota, niedziela, poniedziałek – nieczynne
  • wtorek, środa, czwartek, piątek – od godz. 10.00 do godz. 14.00

Szczegółowe zasady wjazdu na teren PSZOK oraz bazy przeładunkowej :

  • wejście na teren PSZOK bezwzględnie w masce oraz rękawiczkach;
  • na terenie PSZOK w celu oddania odpadów może znajdować się tylko 1 osoba. Osoby towarzyszące pozostają przed wjazdem na teren Zakładu;
  • wjazd na wagę odbywa się tylko po włączeniu sygnalizatora świetlnego z napisem „ JEDŹ”
  • w celu obsługi należy udać się pod okienko wagi przy wjeździe na Zakład z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

Uprzejmie prosimy by ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty na zakładzie. Sprawy można załatwić telefonicznie lub mailowo (telefon: 32/447-19-55; mail: pszczyna@remondis.pl).

Prosimy również, by w przypadku kontaktu zachować odpowiedni dystans minimum 2 metry zarówno od pracowników zakładu, jak również innych osób oczekujących na obsługę.