INFORMACJA BURMISTRZA PSZCZYNY

Spotkania dotyczące sporządzanych projektów mieINFORMACJA BURMISTRZA PSZCZYNY dotycząca spotkań w sprawie sporządzanych PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW: BRZEŹCE, PORĘBA I CZARKÓW
Informuje, że przeprowadzone zostaną spotkania dotyczące sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzeźce, Poręba i Czarków. Spotkania mają na celu zapoznanie zainteresowanych ze wstępnymi rozwiązaniami oraz zebranie propozycji, postulatów oraz sugestii dotyczących w/w rozwiązań. Oczekiwany efekt spotkań to opracowanie projektu planu, który stworzy lepsze możliwości rozwoju terenów, a jednocześnie będzie akceptowalny przez lokalną społeczność.

Spotkania odbędą się w dniach:

– 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – w sali środowiskowej w Porębie, przy ul. Barbórki –
od godz. 12:00 do 17:00 – w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA PORĘBA,

3 grudnia 2019 r. (wtorek) – w Ośrodku Kultury w Czarkowie (mała sala), przy ul. Powstańców Śląskich 25a –
od godz. 12:00 do 17:00 – w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA CZARKÓW,

– 5 grudnia 2019 r. (czwartek) – w Ośrodku Kultury w Brzeźcach, przy ul. Ofiar Faszyzmu, od godz. 12:00 do 17:00 –
w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA BRZEŹCE.

INFORMACJA BURMISTRZA PSZCZYNY dotycząca spotkań w sprawie sporządzanych PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW: BRZEŹCE, PORĘBA I CZARKÓW

Informuje, że przeprowadzone zostaną spotkania dotyczące sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzeźce, Poręba i Czarków. Spotkania mają na celu zapoznanie zainteresowanych ze wstępnymi rozwiązaniami oraz zebranie propozycji, postulatów oraz sugestii dotyczących w/w rozwiązań. Oczekiwany efekt spotkań to opracowanie projektu planu, który stworzy lepsze możliwości rozwoju terenów, a jednocześnie będzie akceptowalny przez lokalną społeczność.

Spotkania odbędą się w dniach:

– 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – w sali środowiskowej w Porębie, przy ul. Barbórki –
od godz. 1200 do 1700 – w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA PORĘBA,

 3 grudnia 2019 r. (wtorek) – w Ośrodku Kultury w Czarkowie (mała sala), przy ul. Powstańców Śląskich 25a –
od godz. 1200 do 1700 – w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA CZARKÓW,


– 5 grudnia 2019 r. 
(czwartek) – w Ośrodku Kultury w Brzeźcach, przy ul. Ofiar Faszyzmu, od godz. 1200 do 1700 –
w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA BRZEŹCE.

 

 

Urzędzie Miejskim w Pszczynie w Małej Sali Obrad (Rynek 2, 43-200 Pszczyna, II piętro) spotkania informacyjne dla ww. projektów odbędą się w dniach:

– 7 grudnia 2019 r. (sobota) – od godz. 10:00 do 15:00,

– 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – od godz. 12:00 do 17:00,

– 10 grudnia 2019 r.(wtorek) – od godz. 12:00 do 17:00 .

W trakcie spotkań możliwe będzie uzyskanie informacji i wyjaśnień o sporządzanym projekcie miejscowego planu.

Ponadto wstępne rozwiązania miejscowych planów dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.pszczyna.pl w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW” – „Gospodarka przestrzenna” od dnia 2 grudnia 2019 r.
do dnia 17 grudnia 2019 r.

Propozycje, postulaty oraz sugestie do wyżej wymienionych projektów miejscowych planów można składać do dnia 17 grudnia 2019 r. pisemnie na adres urzędu (Rynek 2, 43-200 Pszczyna) lub pocztą e-mail na adres uia@pszczyna.pl wpisując tytuł wiadomości SPOTKANIE INFORMACYJNE: PLAN BRZEŹCE, PORĘBA, CZARKÓW.

W celu zlokalizowania nieruchomości w projekcie miejscowego planu niezbędna jest kserokopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L119/1),
informuję że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pszczna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Szczegółowa klauzula informacyjna udostępniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.pszczyna.pl
(w zakładce gospodarka przestrzenna), w wersji papierowej udostępniona jest w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pszczynie w Wydziale Urbanistyki i Architektury oraz udostępniona będzie podczas spotkań.

UiA.6721.001.2017

PLIKI DO POBRANIA

Posted in Uncategorized.